Hello World

全新博客开张

全新的启程

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
//              _ooOoo_
// o8888888o
// 88" . "88
// (| -_- |)
// O\ = /O
// ____/`---'\____
// . ' \\| |// `.
// / \\||| : |||// \
// / _||||| -:- |||||- \
// | | \\\ - /// | |
// | \_| ''\---/'' | |
// \ .-\__ `-` ___/-. /
// ___`. .' /--.--\ `. . __
// ."" '< `.___\_<|>_/___.' >'"".
// | | : `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | |
// \ \ `-. \_ __\ /__ _/ .-` / /
// ======`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'======
// `=---='
//
// .............................................
// 佛祖镇楼 BUG辟易
// 佛曰:
// 写字楼里写字间,写字间里程序员;
// 程序人员写程序,又拿程序换酒钱。
// 酒醒只在网上坐,酒醉还来网下眠;
// 酒醉酒醒日复日,网上网下年复年。
// 但愿老死电脑间,不愿鞠躬老板前;
// 奔驰宝马贵者趣,公交自行程序员。
// 别人笑我忒疯癫,我笑自己命太贱;
// 不见满街漂亮妹,哪个归得程序员?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
/**
*    ┏┓  ┏┓+ +
*    ┏┛┻━━━┛┻┓ + +
*    ┃    ┃
*    ┃  ━  ┃ ++ + + +
*   ████━████┃+
*    ┃    ┃ +
*    ┃  ┻  ┃
*    ┃    ┃ + +
*    ┗━┓  ┏━┛
*     ┃  ┃
*     ┃  ┃ + + + +
*     ┃  ┃  Code is far away from bug with the animal protecting
*     ┃  ┃ +   神兽保佑,代码无bug
*     ┃  ┃
*     ┃  ┃ +
*     ┃  ┗━━━┓ + +
*     ┃    ┣┓
*     ┃    ┏┛
*     ┗┓┓┏━┳┓┏┛ + + + +
*     ┃┫┫ ┃┫┫
*     ┗┻┛ ┗┻┛+ + + +
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
/**
*
* __ (__`\
* (__`\ \\`\
* `\\`\ \\ \
* `\\`\ \\ \
* `\\`\#\\ \#
* \_ ##\_ |##
* (___)(___)##
* (0) (0)`\##
* |~ ~ , \##
* | | \##
* | /\ \## __..---'''''-.._.._
* | | \ `\## _.--' _ `.
* Y | \ `##' \`\ \
* / | \ | `\ \
* /_...___| \ | `\\
* / `. | / ##
* | | | / ####
* | | | / ####
* | () () | \ | | _.-' ##
* `. .' `._. |______..| |-'|
* `------' | | | | | || |
* | | | | | || |
* | | | | | || |
* | | | | | || | Joan Stark
* _____ | | | |____| || |
* / `` |-`/ ` |` |
* \________\__\_______\__\
* """"""""" """""""'"""
*
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
/**
*
* ,.
* ,_> `. ,';
* ,-`' `' '`'._
* ,,-) ---._ | .---''`-),.
* ,' `. \ ; / _,' `,
* ,--' ____ \ ' ,' ___ `-,
* _> /--. `-. .-'.--\ \__
* '-, ( `. `.,`~ \~'-. ,' ,' ) _\
* _< \ \ ,' ') ) `. / / <,.
* ,-' _, \ ,' ( / `. / `-,
* `-.,-' `.,' ` `.,' `\ ,-'
* ,' _ / ,,, ,,, \ `-. `-._
* /-, ,' ; ' _ \ / _ ` ; `. `(`-\
* /-, ; (o) (o) ; `'`,
* ,~-' ,-' \ ' ` / \ <_
* /-. ,' \ / \ ,-'
* '`, ,' `-/ \-' `. `-. <
* /_ / / (_ _) \ \ `,
* `-._; ,' | .::.`-.-' :.. | `-. _\
* _/ \ `:: ,^. :.:' / `. \,-'
* '`. ,-' /`-..-'-.-`-..-'\ `-.
* >_ / ; (\/( ' )\/) ; `-. _<
* ,-' `. \`-^^^-'/ ,' \ _<
* `-, ,' `. `"""""' ,' `-. <`'
* ') `._.,,_.' \ ,-'
* '._ '`'`' \ <
* > ,' , `-. <`'
* `,/ \ ,-`
* `, ,' | / /
* '; / ; (
* _)| ` (
* `') .-'
* <_ \ /
* \ /\(
* `;/ `
*
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
/**
*
* ,.
* (_|,.
* ,' /, )_______ _
* __j o``-' `.'-)'
* (") \'
* `-j |
* `-._( /
* |_\ |--^. /
* /_]'|_| /_)_/
* /_]' /_]'
*
*/